تقسیم بندی راکتورها راکتورها براساس نوع واکنش انتخاب می شوند. بر اساس یک تقسیم بندی راکتورها به دو دسته به صورت زیر تقسیم می گردند: ۱- مداوم مخزنی (Continuous) شکل مجهز به همزن و لوله ای شکل ۲-غیر مداوم ((non-continuous بر اساس نوع دیگر تقسیم بندی راکتورها را به دو دسته زیر تقسیم می کنند: […]