vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

پشتیبان واحد 103  هدف از این واحد پشتیبانی واحد 103 جهت حذف ترکیبات سبک از میعانات گازی می باشد. خوراک ورودی ، هیدرو کربنها از واحد 100، میعانات از واحد 104 و 107 و محصولات ، میعانات گازی پایدار شده و آب ترش به واحد 109 می باشند. RVP میعانات گازی درتابستان باید حدود psi10 […]