vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف این واحد خذف مرکاپتان ها، آب و CO2ازبوتان می باشد. خوراک ورودی ، بوتان ترش از واحد 107و محصولات ، بوتان خشک به واحد 148 و محلول کاستیک با مرکاپتان که به سمت واحد 113 هدایت می شود می باشد. براساس طراحی انجام شده از محلول کاستیک (NAOH  ) با غلظت 15 تا % […]