vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف از این واحد احیا و تصفیه کاستیک سودا استفاده شده جهت جداسازی مرکاپتان از گازهای ترش پروپان و بوتان صادره از واحد 107 می باشد . خوراک ورودی ، محلول سودا ودی سولفاید از واحدهای 114 و115 و محصول ، کاستیک احیا شده به واحدهای 104 و 105 و دی سولفاید با دانسیته پایین […]