vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف از این واحد جداسازی متان ( CH4) و اتان (C2H6) از گاز خام می باشد که مشخصات گاز خوراک ورودی از واحد 104 فشار  bara62 و دمای  C6/27 می باشد. محصولات واحد شامل  گاز متان شیرین شده به واحد 106جهت صادرات ، اتان به واحد 116 و C3+ به واحد 107 می باشد. به […]