vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف از این واحد حذف دی اکسید کربن وآب از گاز اتان می باشد. خوراک ورودی ، گاز اتان ترش از واحد 105و محصول ، گاز اتان خشک جهت صادرات به پتروشیمی می باشد. در این واحد دی اکسید کربن وآب موجود در اتان خشک که از واحد 105 به این واحد می آید حذف […]