هدف این واحد حذف مرکاپتان ها و آب از پروپان می باشد. خوراک ورودی ، پروپان ترش از واحد ۱۰۷ و محصولات ،  پروپان خشک که به سمت واحد ۱۴۷ هدایت می شود و محلول کاستیک با مرکاپتان که برای احیا به سمت واحد ۱۱۳ هدایت می شود می باشد. در این واحد ترکیبات سولفور […]