vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

جداسازی  گازهای اسیدی و هیدروکربن ها از آب هدف از این واحد حذف هیدروکربن ها ،  H2S و ترکیبات ترش از آب ترش جمع آوری شده از تمام واحدها می باشد. خوراک ورودی ، آب ترش از واحد 102 ( حداکثر t/h 34 )  و واحدهای 101، 103،104، 116 و 129( حداکثر t/h6 ) و […]