جداسازی  گازهای اسیدی و هیدروکربن ها از آب هدف از این واحد حذف هیدروکربن ها ،  H2S و ترکیبات ترش از آب ترش جمع آوری شده از تمام واحدها می باشد. خوراک ورودی ، آب ترش از واحد ۱۰۲ ( حداکثر t/h 34 )  و واحدهای ۱۰۱، ۱۰۳،۱۰۴، ۱۱۶ و ۱۲۹( حداکثر t/h6 ) و […]