(تولید آب آشامیدنی و آب سرویس )potable  Water  Unit هدف از طراحی واحد آب آشامیدنی ، تأمین آب شرب مصرفی و نیز آب سرویس پالایشگاه می باشد. آب مصرفی این واحد از واحد شیرین سازی تأمین می شود و در این واحد مواد شیمیایی کلرید کلسیم CaCl2  ، بیکربنات سدیم  (NaHCO)3  که قبلاً به صورت محلول […]