vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

هدف از این واحد ذخیره موقتی پروپان برای نیاز واحدهای 111 و147 می باشد . به عبارت دیگر وظیفه این واحد جبران پروپان از دست رفته در واحدهای 111 جهت مصارف واحدهای 107 و105 و پروپان جبران کننده  برای واحد 147 می باشد. پروپان ذخیره شده در این واحد بوسیله پمپ به واحدهای 111 و147 […]