هیترهای هوا : جهت افزایش راندمان و کاهش تنش های حرارتی در بویلر ، هوایی  که توسط فن دمنده هوا (Forced Draft fan-F.D.Fan) وارد کوره می شود باید گرم شود. گرمایش هوا در گرم کن های هوا انجام می شود. گرم کن های هوای بویلر به دو صورت بخاری و دوار می باشند. الف- […]