(آبگیری از دریا و برگشت آب به دریا):Sea  Water  Intake  &  Out  Fall هدف واحد آبگیری از دریا و برگشت آب به دریا ، تأمین آب مورد نیاز پالایشگاه است که یا به طور مستقیم جهت سردسازی به مصرف می رسد و یا در واحد شیرین سازی (واحد ۱۲۶) املاح آن گرفته شده و به […]