(نم زدایی و خارج کردن جیوه) Dehydration ( TEG )  &  Mercury Removal: بطور کلی این واحد که درهر Train وجود دارد (۴ واحد در ۴ ترین) بنام واحد نم زدایی و حذف جیوه از گاز معروف است. هدف اصلی از طراحی و ایجاد این واحد زدودن قطرات  آب همراه با گاز شیرین (پس از […]