لوله های دیواره آبی (Water Wall Tube) : لوله های دیواره آبی روی دیواره های کوره نصب شده و انرژی حرارتی را به شکل تشعشعی جذب می کند. وظیفه لوله های دیواره آبی ، تبدیل آب به مخلوط آب و بخار می باشد. لوله های دیواره ای به چهار شکل ممکن است تهیه و […]