اکنون در جهان حدود ۸۰% گاز و فرآورده های نفتی از طریق ۴/۲ میلیون کیلومتر خطوط انتقال از منابع تولید به مراکز فرآورش و سپس به مراکز مصرف منتقل می گردد که در واقع بیش از ۷۵% شریان اقتصادی جهان محسوب می شود . ایران نیز با داشتن حدود ۰۰۰/۲۴ کیلومتر خطوط انتقال گاز طبیعی […]