هدف واحد گاز سوخت ،  تأمین سوخت گازی مورد نیاز واحدهای مصرف کننده این نوع سوخت میباشد. گاز تولیدی این واحد که بعنوان سوخت مصرف می شود از نظر دماو فشار به دو گروه تقسیم میشود: الف) گاز سوخت فشار بالا HP.Fuel.Gas.که این گاز دارای فشار Barg 23 و دمای  ۲۱ درجه سانتیگراد می باشد […]