(ذخیره‌سازی و صدور مایعات گازی ):Condensate  Storage  &  Export واحد ذخیره سازی و صادرات مایعات نفتی  شامل سه مخزن بزرگ ذخیره مایعات نفتی مرغوب و صادراتی از نوع سقف شناور و هر کدام به ظرفیت کاری m368500 مترمکعب و همچنین یک مخزن مایعات نفتی نامرغوب ( Off Spec. off Specification)  از نوع سقف ثابت و […]