اکونومایزر بویلر : گازهای داغ حاصل از احتراق پس از تبادل حرارت با سوپرهیترها و ری هیترها ، به سمت دودکش هدایت می شوند ؛ ولی هنوز دارای حرارت زیادی هستند که اگر این مقدار حرارت باقیمانده از بویلر خارج شود ، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و راندمان بویلر کاهش خواهد یافت. […]