مشعل (Burner) : برای احتراق مناسب ، لازم است که سوخت به صورت پودر در آید به طوری که قطرات سوخت بتواند سریعترتبخیر شوند . پودر کردن سوخت ، توسط پودر کننده Atomizer انجام می شود که در نیروگاه ها این کار با استفاده از بخار انجام می شود . مشعل ها علاوه بر […]