این واحد جهت دریافت و ذخیره سازی گوگرد مایع از واحد ۱۰۸ و برای تبدیل به گوگرد جامد با استفاده از فرایند خشک سازی قبل از بارگیری به کامیون استفاده می شود. ظرفیت این واحد برای گوگرد مایع هشت روز و برای گوگرد جامد چهار روز می باشد و از دو قسمت تشکیل شده است […]