پشتیبان واحد ۱۰۳  هدف از این واحد پشتیبانی واحد ۱۰۳ جهت حذف ترکیبات سبک از میعانات گازی می باشد. خوراک ورودی ، هیدرو کربنها از واحد ۱۰۰، میعانات از واحد ۱۰۴ و ۱۰۷ و محصولات ، میعانات گازی پایدار شده و آب ترش به واحد ۱۰۹ می باشند. RVP میعانات گازی درتابستان باید حدود psi10 […]