هدف از این واحد احیا و تصفیه کاستیک سودا استفاده شده جهت جداسازی مرکاپتان از گازهای ترش پروپان و بوتان صادره از واحد ۱۰۷ می باشد . خوراک ورودی ، محلول سودا ودی سولفاید از واحدهای ۱۱۴ و۱۱۵ و محصول ، کاستیک احیا شده به واحدهای ۱۰۴ و ۱۰۵ و دی سولفاید با دانسیته پایین […]