این واحد معروف به واحد پروپان خنک کننده بوده که در هر Trainیک واحد و در مجموع ۴ واحد برای ۲ فاز (فازهای ۲ و ۳) منظور گردیده است. هدف اصلی از طراحی واحد ۱۱۱ برآوردن و ذخیره احتیاجات ماده خنک کننده جهت استفاده در واحد ۱۰۵ یا همان واحد تنظیم نقطه شبنم و حذف […]