پیگ (Pig) چیست ؟ پیگ وسیله ای است که پس از قرار دادن در داخل خط لوله و با اعمال فشار بنحو مناسب توسط محصول انتقالی از خط لوله یا سیال دیگر( از جمله آب یا هوا و …) به منظور تمیز کاری (Cleaning) ، اندازه گیری ابعادی (Dimensioning) و بازرسی (Inspection) در طول خط […]