ری هیتر Reheater : فشار بخار با عبور از توربین فشار قوی افت می کند و به فشار اشباع که برای کارکرد طبیعی توربین مضر است نزدیک می شود. برای افزایش راندمان حرارتی و جلوگیری از ایجاد رطوبت در طبقات فشار ضعیف توربین ، باید درجه حرارت بخار برگشتی از توربین فشار قوی را […]