سیستم استارت و استاپ(starting system) سیستم روغن(lube oil system) سیستم خنک کاری روغن(lube oil cooler) سیستم سوخت رسانی (fule gas system) سیستم کنترل و محافظت (control and protection system) سیستم خنک کاری و سیل بندی توسط هوا (cooling and sealing system) سیستم فیلتر کردن هوای ورودی (inlet filtration system) سیستم کنترل گازهای سوختنی و […]