هدف از این واحد ذخیره موقتی پروپان برای نیاز واحدهای ۱۱۱ و۱۴۷ می باشد . به عبارت دیگر وظیفه این واحد جبران پروپان از دست رفته در واحدهای ۱۱۱ جهت مصارف واحدهای ۱۰۷ و۱۰۵ و پروپان جبران کننده  برای واحد ۱۴۷ می باشد. پروپان ذخیره شده در این واحد بوسیله پمپ به واحدهای ۱۱۱ و۱۴۷ […]