هدف این واحد تولید پروپان ، بوتان و C5+ می باشد. مشخصات خوراک ورودی ، C3+ ازواحد ۱۰۵با فشارbarg  ۸/۲۱ و دمای C 93 و محصولات ، پروپان به واحد ۱۱۴ ، بوتان به واحد ۱۱۵ وC5+ به واحد ۱۰۳ و ۱۱۰ می باشد. این واحد مکانی است که در آن پروپان مایع ، بوتان […]