اصول استاندارد مدیریت ایمنی فرآِیند (OSHA ۱۹۱۰٫۱۱۹): مشارکت کارکنان: می بایست برنامه مدونی در زمینه اقدامات مرتبط با مشارکت کارکنان فراهم شدهبه طوریکه پرسنل و نمایندگان آنها در جریان امور مرتبط با تجزیه و تحلیل خطراتفرآیند و دیگر موارد مدیریت ایمنی فرآیند قرار داده شوند. لازم است کارکنان و نمایندگان آنها به نتایج خطرات فرآیند و […]