به کارگیری روش‌های جدید، مانند استفاده از مواد پلیمری، از چند دهه گذشته در صنعت گاز کشور‌های توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است…   از دستاورد‌های تازه در اینزمینه، می‌توان به استفاده از مواد پلی اتیلن جهت بازسازی و نوسازی لوله‌های انتقالگاز نام برد. در زیر، مزیت‌های به‌کارگیری مواد پلیمری در انتقال گاز و […]