vahed-palayeshgah شرح واحد های پالایشگاه

اين واحد تحت عنوان هاي مختلفي همچون MDEA، عمليات گازي، شيرين سازي و غيره نامگذاري گرديده و بطور كلي در هر Train موجود بوده(Train در اصل به معني ترن يا قطار بوده وبه علت اينكه واحدها در آن پشت سرهم قرار دارند گفته مي شود ) وازآنجا كه در فازهاي 2 و 3، چهار Train وجود دارد لذا تعداد چهار واحد شيرين سازي دراين دو فاز موجود است. به عبارت ديگر چنانكه قبلاً ذكر گرديد فاز دو شامل ترين هاي 1 و 2 و فاز3 شامل ترين هاي 3 و4 مي باشد و از آنجا كه درهر Train يك واحد شيرين سازي نصب گرديده ، لذا واحد شيرين سازي در ترين 1 را بنام 101، واحد شيرين سازي در ترين 2 را بنام 201 و به همين صورت واحدهاي شيرين سازي ترين هاي 3 و 4 را بنام 301 و 401 نامگذاري كرده.اند. هدف اصلي از ايجاد اين واحد زدودن گاز سولفيد هيدروژن (H2S) از گاز ترش و نم دار ورودي كه بصورت تركيب با گاز اصلي از واحد 100 و گازهايي كه از واحدCondensate.Stabilisation توسط كمپرسورهايOff.Gas متراكم شده وبه ترين ها ميرسد، توسط آمين MDEA ميباشد.همانطوركه مي دانيم گاز طبيعي شامل تركيباتي نظير H2S ، CO2 و مركاپتان بوده كه قبل از صدور بايد از گاز اصلي زدوده شوند. در اين واحد توسط نوعي آمين بنام MDEA (متيل-دي-اتانول-آمين) براي زدودن گازH2S استفاده مي گردد. از مشخصات اصلي اين ماده آن است كه در انتخاب جذب دو ماده H2S و CO2 بطور مؤثر جاذب H2S بوده هر چند كه خاصيت انتخابي گاز CO2 را نيز دارا بوده و مقداري از آنرا جذب مي.كند. ليكن از آنجا كه معمولاً اين ماده شيميايي همراه با نوعي مادة تجاري با فرمول شيميايي (مخفي) مي باشد ، قدرت انتخاب بالاتري در برابر جذب گاز H2S دارد. آمين اصلي و تميز  را  بنام lean.Amine نامگذاري نموده كه بعد از جذب H2S آنرا بنام آمين غني يا Rich.Amine مي شناسيم.  لذا اين واحد علاوه بر برج جذب آمين(Amine.Absorber) بايد شامل يك برج احياء آمين يا Amine.Regenerator باشد تا دوباره آمين غني شده را تبديل به آمين تميز كرده و در سيكل استفاده نمايد.
در اين واحد گاز ترش Acid.Gas خروجي از Reflux.Drum به واحد 108 يا S.R.U فرستاده شده تا بعنوان يك By-Product و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، گوگرد آن را جداساخته و درصد كمي از گاز كه اسيدي مي باشد را در آشغال سوزها مي سوزانند.
گاز ترش ورودي از  HP Separators با فشار و دمايي برابر با Barg2/69 و 24 درجه سانتيگراد وارد ظرف جمع كننده مايعات  مي شودتا پس از برخورد با High Effeciency Distributor و عبور از مش يا Dimister Pads بالايي درام قطرات ريز محلول در گاز در پايين درام جمع آوري شده و در صورت بالا رفتن تدريجي سطح هيدروكربن(Condensate level) توسطLV0006 به واحد تثبيت مايعات گازي فرستاده ميشود. سپس گاز خروجي وارد يك فيلتر جاذب كواليسر مي شود كه پس از برجاي گزاردن بيشتر قطرات همراه با دمايي در حدود0C 24 و از پايين برج جذب آمين واردآن مي شود. در اين برج  كه از نوع برجهاي سيني دار بوده داراي30 عدد سيني مي باشد ،گاز از پايين و آمين تميز Lean Amine  از بالا روي سيني سي ام و با دمايي در حدود  42 درجه سانتيگراد وارد شده و بصورت دو جريان مخالف الجهت Counter Current با هم تماس يافته كه در نهايت گاز شيرين از بالاي برج خارج شده و وارد درام گيرنده مايعات به نام Treated Gas K.O.Drum شده و از آنجا جهت عمليات بعدي وارد واحد نم زدايي (104) از طريق عبور از قسمتي از واحد (105) مي گردد. آمين خروجي از كف برج Rich Amine نيز بنام آمين كثيف تحت شيركنترل سطح LV0026 بطرف Flash Drum  فرستاده مي شود تا با افت فشار 7Bar  باعث جداسازي گاز ترش از آمين گردد. اين Flash Drum همچنين شامل يك برج عمودي بنام Fuel Gas Absorber  كه در واقع روي قسمت پايين Flash Drum نصب شده و در آن گاز ترش متصاعد شده از Flash Drum توسط يك لاين آمين تميز كه از خروجي پمپ هاي آمين Amine Pumps ) (Hp آورده مي شود، تصفيه شده و درنهايت تحت عنوان Fuel Gas به واحد 122 ارسال ميگردد.
آمين غني شده و خروجي از Flash.Drum سپس وارد مبدل هاي آمين /آمين  شود كه تعداد آنها سه عدد بوده و در آنها جريان هاي آمين تميز و داغ خروجي از برج احياء با آمين كثيف و ورودي به برج احياء بصورت جريان هاي مخالف تحت تماس قرار مي گيرند.
Rich.Amine سپس با دماي 110درجه سانتيگراد از بالا وارد برج احياء آمين مي گردد. اين برج نيز از نوع سيني دار بوده وداراي24 سيني مي باشدكه آمين ورودي به روي سيني بيست و سوم تزريق مي گردد. دماي كاري اين برج بين  111درجه در بالاي برج و  132 درجه سانتيگراد در انتهاي برج بوده كه كنترل دما در آن توسط بخارات ورودي از ريبويلر صورت مي گيرد. آمين تميز شده از كف برج احياء با دمايي حدود  132درجه سانتيگراد وارد مبدلهاي آمين/آمين شده تا ضمن بالا بردن دماي آمين غني شده (Rich) خود سر شده و بالاخره پس از عبور از كولرهاي آبي (Trim.Coolers)با دمايي برابر با  45درجه سانتيگراد و تحت كنترل سطح وارد تانك آمين به نام Amine Surge Tank مي گردد .
مقداري از آمين جمع آوري شده در برج احياء نيز پس از جمع آوري در قسمتي از پايين برج بنامDraw.Off.Boxوارد (Reboiler) شده و پس از برخورد با بخار كم فشار (LP Steam) باعث جدا ساختن گازهاي اسيدي از آمين گرديده كه اين گازها پس از پيوستن به گازهاي اسيدي ديگر در همين برج از بالاي برج احياء ابتدا وارد يك خنك كننده هوايي گرديده و سپس وارد رفلاكس درام مي گردند. در اين ظرف بخارات سرد شده پس از عبور از كولر هوايي بدليل افت فشار از بالاي  Reflux Drum و پس از گذشتن از يك سري Mesh و تحت كنترلPV0081B به سمت واحد 108 (S.R.U) ارسال مي شوند. مايعات جمع شده دركف اين درام نيز تحت عنوان Reflux كه شامل آمين هستند توسط پمپ هاي Reflux به قسمت بالايي برج احياء آمين (روي سيني 24)برگشت داده مي شوند تا به نوعي دماي بالاي برج را نيز كنترل كرده باشد.
آمين تميز جمع  آوري شده در تانك آمين پس از گرفتن تلاطم و تزريق آنتي فوم به ورودي پمپ هاي فشار قوي آمين توسط دو عدد پمپ سانترفيوژ به قسمت بالاي برج جذب آمين ريخته مي شود. در لاين ورودي پمپ ها چنانچه شرح داده شد يك Packageتزريق آنتي فوم داريم كه شامل يك مخزن آنتي فوم همراه با يك لرزشگر (Agitator)، دو عدد پمپ الكتريكالي كه بصورت متناوب باعث تزريق آنتي فوم براي جلوگيري از پديدة كف كردگي (Foaming) به آمين ورودي به برج جذب اضافه مي گردد و يك عدد پمپ هواي فشرده (نئوماتيك) به نامShock pump  براي زماني كه بخواهند حجم زيادي پمپ شده و وارد برج شود در نظر گرفته شده است(پديده كف كردگي توضيح داده خواهد  شد) .
در اين واحد همچنين يك Package فيلتراسيون آمين داريم كه كار تصفيه آمين را انجام مي دهدو براي گرفتن ذرات جامد وهيدروكربن هاي نامحلول مي باشد. بدين صورت كه آمين خروجي از تانك توسط پمپ به سمت Packageفرستاده مي شود و در ابتدا وارد Precoat.Filter مي گردد. در اين فيلتر كيكي از مخلوط آمين و مادة شيميايي تحت عنوان Precoat تشكيل مي شود (لازم به توضيح است كه بسته هاي آنرا در Site تحت عنوان Rehofix مي ناميديم) كه مادة شيميايي ما قبلاً در مخزن تهيه آماده گرديده و توسط پمپ  در اين فيلتر شارژ مي گردد لازم به ذكر است كه اين فيلتر نيازي به شستن با آب را ندارد بلكه بعد از آنكه اشباع شد كيك آن از زير فيلتر به ظرف مخصوصي دفع مي گردد.
در اين فيلتر(Precoat.filter)همچنين كيك تشكيل شده طوري است كه باعث گرفتن ذرات احتمالي جامد مانند سولفيدآهن و.. موجود در آمين مي شودو قسمتي از آمين(5%) خروجي در ادامه وارد يك فيلتر كربني بنام Charcoal.filterشده كه ذرات هيدروكربني آن گرفته شود تا باعث فومينگ در برج جذب نشودوپس از آن وارد يك فيلتر كارتريجي ميگرددتا ذرات بالاي يك ميكروني آن نيز گرفته شود كه عمدتا شامل ذرات خود كربن اكتيو مي باشد و پس از يكي شدن وارد تانك آمين مي گردند.
گاز خروجي از واحد شيرين سازي بايد داراي مشخصات زير باشد:
ميزان H2S حدود ppm 3 حجمي،
ميزان CO2 موجود در گاز حدود 2 درصد مولي، مقدار CO2 موجود در گاز بايد حداكثر مقدار تعيين شده را دارا باشد، تا غلظت H2S ارسالي به واحد گوگرد حداكثر مقدار ممكن را داشته باشد.
ميزان مركاپتان موجود در گاز شيرين شده بايد حدود mg / m3 15 باشد.
از جمله پديده هايي كه ممكن است در برجهاي جذب روي دهد پديده Foaming مي باشد كه عوامل زير باعث ايجاد آن مي شوند :
ذرات جامد در خود گاز ورودي و يا آمين ورودي به برج كه درFeed Gas k.o.drum گرفته مي شوند.
ذرات هيدروكربن همراه گاز كه در فيلتر كواليسير گرفته مي شوند.
پايين بودن دماي آمين وگاز ورودي به برج
اين پديده تاثيرات و تغييرات زيادي در روند پروسس ايجاد مي كند كه علائم اين پديده عبارت است از :
اختلاف فشار برج جذب آمين
افزايش Level در ته Sweeted Gas k.o.drum
كاهش Level در ته خود برج جذب آمين
افزايش دماي گاز خروجي از برج جذب آمين
افزايش مقدارH2S در گاز خروجي از برج و كاهش جذب آن
براي جلوگيري از بروز اين پديده در برج به صورت متناوب توسط يك پمپ رفت و برگشتي الكتركالي مقدار 5/3 ليتر بر ساعت آنتي فوم Anti foam به ورودي پمپ هاي آمين تزريق مي شود و زماني كه نياز فوري به تزريق مقدار بيشتري آنتي فوم داشته باشيم از يك پمپ نئوماتيكي ديگري بنام Shock pump استفاده مي كنيم .
وجود هيدروكربن در داخل برج آنچنانكه گفته شد باعث Foaming مي شود وچون در روي آمين شناور است لذا در ته برج و در روي سيني ها جمع شده و از روند انتقال جرم كاسته و مقداري از آن همراه آمين كثيف Rich amine به داخل Flash drum منتقل مي شود و هيدروكربنهاي سبك آن Flushمي شوند و اين هيدروكربن ها در اين درام باعث نوسان در مقدار Fuel Gas   خروجي مي گردند پس بايد به هر طريق كه شده هيدروكربنها را از برج و فلاش درام خارج كرد و براي اين كار بايد Skimming را انجام داد ، در ته برج جذب و همچنين در فلاش درام قسمت مخصوصي وجوددارد كه خالي مي باشد و براي اينكه سطح مايع ته برج به آن برسد اتاق كنترل بوسيله Lv0026 ,  Lv0041 سطح مايع را بالا برده و تا هيروكربن هاي شناور روي آمين به داخل آن بريزد در اين زمان مي تواند بوسيله باز كردن شير و فرستادن آنها به Skimming pot همه هيروكربن ها را ا ز برج و فلاش درام خارج كرد.
قبل از انجام Skimming بايد مقداري Fuel Gas  به Skimming pot جريان داشته باشيم تا به Flare  گازهاي همراه آن منتقل شوند و قبل فرستادن سيال به اين ظرف بايد آنرا خالي كرده تا در گرفتن نمونه آزمايش دقت كافي به عمل آيد Skimming pot داراي چند لاين براي گرفتن نمونه آزمايش و LDG مي باشد نمونه هاي گرفته شده اگر دو فازي باشند مشخص مي شودكه هيدروكربن در ته برج وجودداشته است  وبراي اطمينان خاطر مقداري به نمونه آب اضافه مي كنيم تا اگر همه نمونه هيدروكربن بوده نيز تشكيل دو فاز را بدهد. Skimming pot داراي دو لاين براي Drain  كردن دارد كه هيدروكربن ها به Sump  واحد 105و آمين به Sump واحد 101 فرستاده مي شود .

 

فایل شبیه سازی واحد (101)شیرین سازی گاز با MDEA در هایسیس

فایل شبیه سازی واحد (101) شیرین سازی گاز با MEA در هایسیس

فایل شبیه سازی واحد (101) شیرین سازی گاز با DEA در هایسیس

فایل شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز با دی گلیکول امین DGA در هایسیس

 

 

 

    مجموعه کامل اموزش مبدل های حرارتی   مجموعه کامل اموزش پمپ ها   مجموعه کامل اموزش بویلرها   مجموعه کامل اموزش شیرهای صنعتی   مجموعه کامل اموزش کوره های صنعتی   compresor_recip   مجموعه کامل اموزش کمپرسور گریز از مرکز   دانلود نرم افزار های اموزشی مهندسی گوشی موبایل اندروید    
نویسنده : Admin

مرجع شبیه سازی مهندسی شیمی (Simulearn.ir) با بیش از 5 سال سابقه و دارا بودن دو تیم شبیه سازی هایسیس و یک تیم شبیه سازی اسپن با افتخار اماده انجام پروژه های شبیه سازی در بخش صنعتی و دانشگاهی ( دانشجویی ) و همچنین پاسخگویی به سوالات شما و ارائه اموزش های شبیه سازی به روش نوین و آموزش تجهیزات صنعتی می باشد --------------------------- ارتباط از طریق ایمیل project.simulearn@gmail.com --------- اکانت (ای دی ) تلگرام جهت درخواست شبیه سازی و پشتیبانی : Telegram.me/ProjectSimulearn ----------------- کانال رسمی ما در تلگرام جهت دریافت جدیدترین فایل های شبیه سازی و اموزشی Telegram.me/Simulearn -----

مشاهده همه نوشته ها

نوشته های مرتبط

نظرات 27 برای “واحد 101 : شیرین سازی گاز”

 1. مریم می گوید:

  سلام.شبیه سازی واحد آروماتیک زدایی میخوام

  • Mehdi می گوید:

   سلام دوست عزیز
   در صورتی که فایل PFD یا P&ID وهر اطلاع دیگه ای در موردش دارید بگید تا شبیه سازیش رو انجام بدیم
   موفق باشید

 2. سعید لاوان می گوید:

  سلام.آیا پایین بودن دمای گاز و آمین برای جذب بهتر نیست؟

  • Mehdi می گوید:

   با سلام
   بله همین طوره ، پایین بودن دما و بالا بودن فشار از موارد مطلوب در جذب به حساب میاد ( البته باید محدودیتهای عملیاتی رو هم در نظر گرفت )

 3. عماد می گوید:

  سلام
  اگه زحمتی نیست فایل شبیه سازی واحد101 و105پارس جنوبی با hysys را می خواستم
  تشکر از اطلاعات مفیدتون
  ا

  • Admin می گوید:

   سلام دوست عزیز
   لطفا ایمیل خود را بررسی کنید
   توضیحات برایتان ارسال شد .
   موفق باشید

 4. elahe می گوید:

  سلام خسته نباشید…
  شبیه سازی واحدهای جذب کاستیک/ CaO & CaS
  و مطلب راجع به واحدهای بالا میخواستم

 5. مرجان می گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  اطلاعاتی در رابطه با روش های احیا آمین های مختلف میخواستم..
  راجع به برج احیا ، خود فرایند احیا آمین
  ممنون میشم اگر راهنماییم بفرمایید.

  • Admin می گوید:

   با سلام
   شما میتونید از منوی سایت به اموزش واحدهای پالایشگاه ، واحدهای پروسسی ، واحد 116 و 101 مراجعه کنید و روش احیای امین و برج جذب و دفع رو مطالعه بفرمایید
   در صورتی که سوالی در مورد هر قسمت از این واحد و یا احیای امین و همینطور تجهیزات دارید بفرمایید تا راهنماییتون کنم
   موفق باشید

 6. مرجان می گوید:

  ممنونم از راهنماییتون-ولی واحد 116 خیلی مرتبط نبود و یا من متوجه نشدم-در رابطه با برج احیای آمین شکلی دارید که خیلی با دیتیل پرداخته باشه به قسمت های مختلفش؟و اینکه من میخوام به اینکه چند روش برای احیای آمین ها داریم برسم.و اونارو بررسی کنم در کنار هم-آیا فایلی و یا اطلاعاتی در دست دارید از این مطلب؟

  • Admin می گوید:

   واحد 116 و 101 روش های احیای امینشون دقیقا مثل هم هستش حتی میشه گفت کوچک شده واحد 101 رو ما توی واحد 116 داریم ، در مورد برج احیای امین هم هر نوع دیتیلی که بخواد میشه تهیه کرد ، از فشار و دمای و میزان فلوی ورودی و خروجی تا سایز لاین ها و توع تجیهزات ، فشار و دمای برج احیا و …
   ببینم شما چه چیزایی لازم دارید
   در مورد انواع روش ها هم من فقط روی همین روش تسلط دارم و در مورد دیگر روش ها اطلاعی ندارم.
   فایلی هم در این رابطه به صورت اماده ندارم و نیست مگر اینکه براتون تهیه کنیم
   موفق باشید

   • مرجان می گوید:

    راجع به همین روش احیایی که میفرمایید امکانش هست توضیحات بیشتری رو بهم بدین؟

    • Admin می گوید:

     لطفا مطالب این دو واحد رو کامل مطالعه کنید هر جایی که سوال داشتید بپرسید ، متوجه نمیشم کجاش نیاز به توضیح بیشتر داره
     متشکر موفق باشید

 7. ملیکا می گوید:

  سلام
  ایا در برج جذب دمای گاز ورودی زیاد و دمای مایع ورودی پایین است؟

  • Admin می گوید:

   با سلام
   در برج جذب برای جذب بهتر تا حد امکان که شرایط عملیاتی اجازه بده فرایند جذب در دمای پایین و فشار بالا انجام میشه

 8. بهنوش مرتضوی می گوید:

  نمودار دما در برج جذب برای امین و گاز ورودی چگونه است در طول برج ؟

  • Admin می گوید:

   با سلام
   جهت رسم این نمودار روی لینک زیر کلیک کنید ، شما توی این فایل اموزشی هم میتونید با چگونگی شبیه سازی برج اشنا بشید هم رسم نمودارهای دما ، فشار و … در طول برج ( روی تک تک سینی ها )
   لینک فایل اموزشی

 9. پرستو می گوید:

  سلام وقت بخیر
  لطفا اطلاعات در مورد فیلتر آمین و نمزدایی و لینک خرید اونها رو میخواستم.
  ممنون
  فقط خیلی فوری نیاز دارم.
  می تونید راهنمایی کنید؟

  • Admin می گوید:

   سلام
   لطفا بفرمایید چه نوع دیتایی میخواید ؟ شبیه سازیش رو نیاز دارید یا توضیحاتشون رو

 10. Sajad می گوید:

  سلام برای شیرین سازی با mdea مشخصات گاز خوراک چیه و اگه شبیه سازی با هایسیس را دارین لطف کنین و مزیت این امین نسبت به بقیه امین ها چیست

 11. Zhila می گوید:

  با سلام
  برنامه شبيه سازي شيرين سازي گاز با نرم افزار هايسيس رو ميخوام
  ميتونيد كمكم كنيد

  • Admin می گوید:

   سلام
   من متوجه نشدم دقیقا چی نیاز دارید ، منظورتون اینه که فایل شبیه سازی شده گاز شیرین با نرم افزار هایسیس رو میخواید ؟
   اگر اینو نیاز دارید توی منوی شبیه سازی هایسیس میتونید دریافت بفرمایید ، اگر هم منظور دیگه ای دارید بفرمایید بنده در خدمتتون هستم
   موفق باشید

 12. Zhila می گوید:

  بله دقيقا هميني كه گفتين نياز دارم
  توي منوي هايسيس گشتم اما اين موضوع رو پيدا نكردم
  من دقيقا همين موضوع رو ميخوام
  نه امثالشو

 13. Zhila می گوید:

  ممنونم

ارسال یک پاسخ

نام * تارنما

لطفا پاسخ سوال را بفرمایید *

عضویت در خبرنامه

عضویت در خبرنامه مرجع شبیه سازی مهندسی شیمی Simulearn.ir

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

با عضویت در خبرنامه جدیدترین آموزش ها ، مقالات ، خبرها و تخفیفات را درایمیل خود دریافت کنید 

انجام پروژه شبیه سازی

  شبیه سازی هایسیس مهندسی شیمی request

کاملترین مجموعه آموزش تجهیزات صنعتی

    اموزش تجهیزات صنعتی مصاحبه استخدامی مهندسی شیمی مکانیک

آموزش های تصویری فارسی هایسیس

اموزش تصویری فارسی یادگیری قدم به قدم هایسیس hysys

اپلیکیشن های آموزشی اندروید

اپلیکیشن های موبایل اندروید آموزش مهندسی android

دانلود رایگان ویدئوهای آموزشی

  دانلود رایگان مجموعه کامل ویدئوهای اموزشی تجهیزات صنعتی

دریافت پروژه های دانشجویی

  پروژه رایگان شبیه سازی دانشجویی مهندسی شیمی HYSYS