در جریان انتقال سیالات فرستاده شده از چاههای موجود در دریا توسط خطوط”۳۲  اینچ بعلت چند فاز بودن جریان احتمال تشکیل Hydrate ومسدود شدن مسیر می باشد برای جلوگیری از بوجود آمدن Hydrate از محلول ۷۰% وزنی MEG و آب جهت تزریق در لوله های انتقال استفاده می شود. پس از تزریق این محلول به […]