با پیگ رانی در خط لوله می توان به اهداف زیر دست یافت : – تمیز کاری رسوب در داخل خط لوله – اندازه گیری ابعادی خط لوله (قطر داخلی ، شعاع وزاویه خم و … ) – انتقال و جدا سازی محصولات مختلف از یک خط لوله – آماده سازی خط لوله برای انجام […]