تعریف توربین دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود. از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود: بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته چرخاندن پمپ ها به کار انداختن کمپرسورها استفاده در کارهای صنعتی ، عمرانی ، […]