(حوضچه سوزاندن )Burn  Pit واحد سوزاندن مایعات نفتی زائد ، جهت جمع آوری و سوزاندن هیدروکربنهای مایع دور ریز واحدهای پروسس با ظرفیت m3/h30 به طور ناپیوسته احداث شده است.هیدرکربنهای مایع زائد از واحدهای پروسسی به وسیله خطوطی به K.O.Drum این واحد وارد می شود و سپس به وسیله یک پمپ به حوضچه سوزاندن مایعات نفتی […]