Simulates Methanol Syntesis with Haysys / شبیه سازی بخش سنتز متانول با هایسیس جهت بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیلک کنید .