این واحد که تنها شامل یک مخزن زیرزمینی است جهت جمع آوری مایعات هیدروکربنی اضافی وDrain شده از واحدهای ۱۴۰ و ۱۴۲ و انتقال آن به واحدهای ۱۴۳ و ۱۴۲ طراحی شده است. ورودیها به مخزن (۱۴۱-D-101) عبارتند از: مایعات Drain شده از درام های مشعل فشار بالا و پمپ های آن HP Flare K.O.Drums)) […]