(واحد شیرین سازی آب دریا) desalination  Unit در واحد شیرین سازی آب دریا ، آب دریا به روش تبخیر در شرایط خلاء و دمای پائین ، شیرین و نمکزایی شده و سپس به واحدهای پائین دست ارسال می شود. خلاء لازم به وسیله Ejector در ابتدای راه اندازی واحد و سپس به وسیله Hydro Ejector […]