:Fire  Water  Unit(سیستم اب اتشنشانی ) هدف از طراحی واحد آتش نشانی ، تأمین آب آتش نشانی موردنیاز در کلیه واحدها به وسیله شبکه آب آتش نشانی در فشار و دبی معین می باشد.تانک آب آتش نشانی به ظرفیت m312000 و از نوع سقف ثابت میباشد که قادر است به مدت ۶ ساعت در حالت ماکزیمم […]