کوره یا اتاق احتراق : کوره یا اتاق احتراق محفظه ای است که عمل احتراق در آن انجام میگیرد . در دیواره های جانبی ، کف و سقف اتاق احتراق ، لوله های دیواره آبی نصب می شوند. لوله های سوپر هیتر و اکونومایزر ، در فضای داخلی کوره قرار میگیرند. در کوره ، انرژی […]