(کمپرس کننده گاز صدوری و اندازه گیری)Export Gas  &  Metering: جهت تقویت فشارگاز تصفیه شده خروجی از واحدهای ۱۰۵ (تثبیت نقطه شبنم) و واحد ۱۱۴ (واحد جداسازی مرکاپتان) و تزریق آن به خط لوله سراسری، این واحد طراحی و نصب گردیده است.گاز تصفیه شده خروجی از چهار واحد شیرین سازی به اضافه بوتان تولیدی توسط […]