این واحد جهت خنک کردن و ذخیره پروپان تصفیه شده که از واحد ۱۱۴ فرستاده می شود در نظر گرفته شده است. مبدل حرارتی از نوع kettle بوده و سیال خنک کننده پروپان می باشد. پروپان حاصل از واحد ۱۱۴ باید برای ذخیره سازی به صورت مایع درآید. به همین دلیل آن را درواحد ۱۴۷ […]